Loader

Školní družina

Školní družina je součástí školy.

Vedoucí vychovatelka Mgr.Monika Jarmová

Vychovatelka Barbora Kučerová

Školní družina je otevřena do 16 hodin a navštěvuje ji 25 žáků.

Informace:
Funguje i ranní družina před vyučováním, děti jsou pod dohledem paní Fridlové. Prosíme rodiče předem o oznámení a domluvu s p.vychovatelkou. 

  

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ OPAVA – SUCHÉ LAZCE
ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 

Září

Odpočinková činnost

- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích, poslech čtených pohádek, společenské hry dle výběru dětí, volné hry a kreslení, četba na pokračování

Rekreační činnost

vycházky po okolí ZŠ, chování na přechodu, vycházky s námětovými hrami ve volné přírodě, hudebně pohybové hry, které děti znají

Zájmová činnost

- pracovní (stavění z konstruk. stavebnic prostorové stavby - silnice, domy, město, stříhání z předkreslených tvarů

- estetická (malování a kreslení zážitků z prázdnin, z vycházek po okolí ZŠ, ilustrace k četbě pohádek

- sportovní - závodivé hry, hry s míčem - házení, chytání, se švihadly - přeskoky), vycházky po okolí školy, dopravní soutěž

PROJEKT: Seznámení se s atlasem světa. Ukážeme si kde se nachází ČR + město kde žijeme. Vytvoříme si mapu kde zakreslíme zajímavá místa.


Říjen

Odpočinková činnost

poslech pohádek a příběhu s podzimní tematikou, rozhovory s dětmi - individuálně, práce s dětskými časopisy, hry dle vlastního výběru

Rekreační činnost

vycházky do volné přírody, pohybové hry s pravidly (venku)

Zájmová činnost

- pracovní a estetická - výrobky z přírodnin (koláže, malované kameny, prostorové stavby, kreslení a malování podzimu, stavění z konstruktivních stavebnic)

- přírodovědná (při pobytu venku pozorování zvířat a odlétajících ptáků, sběr přírodnin, pozorování stromů

sportovní - závodivé hry na hřišti, hry s míči - házení, chytání

PROJEKT: V jakém kraji se nacházíme jaké tady máme památky a zajímavá místa. Vytvoříme si svůj hrad či zámek.


Listopad

Odpočinková činnost

rozhovory s dětmi, četba na pokračování, stolní společenské hry, hry dle vlastního výběru a přání dětí

Rekreační činnost

denní vycházky s pohybem (hrou) ve volné přírodě, závodivé hry s pravidly, dramatizace pohádek s maňásky

Zájmová činnost

- pracovní (sestavování výrobků z přírodnin, výroba a malování draka, lepení, stříhání), výroba bramborových tiskátek

- přírodovědná (pozorování změn v přírodě, rozdíly mezi stromy jehličnatými a listnatými, výstava nejkrásnějších listů)

- estetická ( hry s barvami - zapouštění, obtiskávání vylisovaných listů, )

- sportovní - zdolávání překážkové dráhy , hry s míči s pravidly, cvičení s hudbou,

PROJEKT: Jaké známe další kraje. Zjistíme na PC a zakreslíme do mapy.


Prosinec

Odpočinková činnost

- poslech četby na pokračování, rozhovory s dětmi o jejich zážitcích a přáních, práce s dětskými časopisy, hry se stavebnicemi a hračkami podle vlastního výběru.

Rekreační činnost

- vycházky do přírody podle počasí a sněhu - klouzání, , stavění staveb ze sněhu, hry a cvičení ve třídě a v tělocvičně.

Zájmová činnost

- pracovní - příprava vánoční výzdoby, symbolických dárků, vánočních přání a ozdob

- přírodovědná - přírodovědné vycházky, čtení stop ve sněhu, pozorování počasí - změny /sníh, déšť, vítr/

- estetická - malování, kreslení zimní přírody, "Moje přání",výroba netradičních ozdob a novoročních přání, stavba různých staveb ze sněhu

sportovní - vyprávění a rozhovory o zimních sportech, hry na sněhu, závodivé hry s pravidly (hrát čestně)

PROJEKT:(České svátky, zvyky a tradice. České pranostiky. Poznáváme hlavní město ČR. Vyrobíme si svůj orloj.)


Leden

Odpočinková činnost

- rozhovory s dětmi o zážitcích z vánočních prázdnin, poslech četby na přání, zimní hádanky, stolní a jiné společenské hry

Rekreační činnost

- vycházky

-prohlubování znalostí o přírodě a její ochraně

Zájmová činnost

- pracovní - výroba krmítka a ptáků z různých materiálů (krabičky, dřevo, papír, peří) sestavování prostorových staveb z různých konstruktivních stavebnic

- přírodovědná - vycházky do přírody spojené s péčí o volně žijící zvířata (sypání do krmítka)

- estetická - poslech pohádek se zimní tematikou, ilustrace k pohádce, seznamování s novými technikami při vytváření obrázků

- sportovní - rozhovor o významu sportu pro nás všechny, sportovní soutěže, hudebně pohybové hry

PROJEKT: České mince a bankovky. Jak se měnily v průběhu času. Jaká byla jiná platidla než mince.


Únor

Odpočinková činnost

- práce s dětskými časopisy, individuální rozhovory s dětmi, poslech pohádek Rekreační činnost

- pohybové hry se zpěvem, za příznivého počasí vycházky do přírody, cvičení s hudbou, hry na hřišti se sněhem

Zájmová činnost –

pracovní - lepení, stříhání, výroba domácích zvířat, sestavování prostorových staveb z krabic různých velikostí, úklid hraček ve třídě ŠD

- přírodovědná - vyprávění o domácích zvířatech, péče o ně a jejich mláďata, jaké zvířátko mám doma, hádanky

- estetická - malování, modelování

- sportovní - závodivé hry v tělocvičně, překonávání přírodních překážek při vycházce (skok, seskok, přelézání, pohybové hry s pravidly

PROJEKT: Jaká u nás žijí zvířata. Která přezimují a která odlétají do teplých krajin.


Březen

Odpočinková činnost

- hádanky a hlavolamy, stolní a společenské hry, četba

a vyprávění příběhů s dětským hrdinou a o jaru

Rekreační činnost

- vycházky do jarní přírody, hry se švihadly (přeskoky

různými způsoby), TV chvilky, delší vycházka podle přání

Zájmová činnost

- přírodovědná - pozorování změn v přírodě, přispívat svou prací k její ochraně, vycházka do lesa a do parku - pozorování

-estetická - velikonoční výzdoba,textilní koláže s jarní tematikou, kreslení tuží a dřívkem, naše rodina,

- sportovní - závodivé hry s míčem na hřišti (v tělocvičně), závody v různých disciplínách (běh, skok, hod),

PROJEKT: Stroj času České republiky výroba. Jací tady žili panovníci.


Duben

Odpočinková činnost

- hry dětí podle vlastního výběru, poslech pohádek na přání, vybarvování tematických omalovánek

Rekreační činnost

- vycházky , pobyt na zahradě

Zájmová činnost

- pracovní -,pomáhání při třídění stavebnic a jejich úklidu podle druhu

-přírodovědná - pozorování prvních jarních květin (název, barva), pozorování stromů a keřů (pupeny, květy) druhy stromů

- sportovní

závodivé soutěže a hry

PROJEKT: České báje a pověsti. Zhlédnutí pohádky a namalování pověsti, která se dětem nejvíce líbila.


Květen

Odpočinková činnost

- individuální rozhovory s dětmi, četba dětí, poslech pohádek a příběhu z knih, které si děti přinesou, stolní a společenské hry

Rekreační činnost

vycházky do přírody, hry v přírodě, hádanky

Zájmová činnost

- pracovní skládanky z papíru, práce s textilem, výroba města z krabic

- přírodovědná - jaké nám hrozí nebezpečí v přírodě, naše chování v přírodě, její ochrana, rozhovory při vycházkách do přírody

- estetická - obkreslování kůry, (uhel, hlinka), kreslení tuží a perem námětů z přírody,

- sportovní - sportovní hry na hřišti, vybíjená, kopaná, překonávání překážkové dráhy, vycházky

PROJEKT: Tradiční výrobky dle krajů. Zakreslení do mapy.


Červen

Odpočinková činnost

četba na přání, stolní společenské hry, vybarvování

omalovánek, hry dle výběru dětí

Rekreační činnost

hry ve volné přírodě, opakování hudebně pohybových her, při vycházce pozorovat změny v okolí školy

Zájmová činnost

- pracovní - stavění z konstruktivních stavebnic, stříhání, lepení, skládání z papíru (zvířátka a květiny)

- přírodovědná a estetická -,výroba obrázku ze suchých květin, kreslení a malování na téma "louka"

- sportovní – pobyt na zahradě, vycházky do okolí

PROJEKT: Ukončení projektu. Kam plánujeme cestu po prázdninách. Jaká místa bychom v ČR chtěli navštívit.

 

Programové cíle

Smysluplně využít volný čas dětí, rozvíjet schopnosti, dovednosti a zájmy dětí pro radost. Zajistit odpočinkové a rekreační činnost ,v jejichž rámci budou děti kreslit, zpívat ,hrát hry, číst a poslouchat pohádky ,hudbu, proběhnou se na hřišti, projdou se v okolí. V zájmových činnostech rozvíjet základní dovednosti, pracovní návyky, procvičovat jemnou a hrubou motoriku, posilovat vytrvalost a vůli. V sebevzdělávacích činnostech spolupracovat s tříd. učitelkami. Hodně samostatně číst, počítat s kontrolou, opakovat a rozšiřovat vědomosti a znalosti v rámci zábavy a výuky. Upevňovat kamarádské vztahy, péče o pořádek, čistotu a hygienu. Při všech činnostech dodržovat BOZ, vhodným poučením žáků předcházet zbytečným úrazům.

Mgr. Monika Jarmová - Vychovatelka