Loader

Plán činnosti školy

Základní škola: Školní rok 2017 / 2018

Září:

Slavnostní zahájení školního roku s účastí starosty obce a předsedkyně Klubu rodičů
Posvícení v obci (tradice, kolotoče, soutěže)
Celoroční projekt – VODA
Společná schůze Klubu rodičů
Dopravní výchova – dopravní hřiště

Říjen:

Podzim v přírodě + výstavka
Sobotní drakiáda s rodiči
Kaprobraní (výlov kaprů s akcemi pro děti)
Podzimní prázdniny

Listopad:

Památka zesnulých - návštěva hřbitova
Uspávání podzimu se zvyky našich babiček
Hasík – požární ochrana a prevence
Sběr starého papíru
Projekt BEZPEČNOST A MY

Prosinec:     

Mikulášská nadílka pro malé i velké děti
Vánoční zpívání v místní kapli
Vánoční vystoupení pro Klub důchodců
Koledování v MŠ, rozloučení se starým rokem u stromečku s dárky a vlastnoruční přípravou pohoštění

Leden:

Návštěva u předškoláků
Slavnost Slabikáře -slavnostní odpoledne v 1. ročníku a předání pololetního vysvědčení před rodiči
Divadelní představení – Divadlo loutek Ostrava

Únor:

Projekt „Z mechu a kapradí“
Maškarní rej - společně MŠ a ZŠ + Klub rodičů
Jarní prázdniny

Březen

Návštěva knihoven
Den mláďat v MSZŠ Opava

Divadelní představení, koncert dle nabídky
Velikonoční dílny a tvoření

Duben

Den Země - úklid v okolí školy
Netradiční zápis do 1. třídy
Projekt krátkodobý ve třídách
Dopravní výchova - příprava
Čarodějné dopoledne ve škole i na hřišti

Květen

Společná úprava školní zahrady
Den matek – zahradní slavnost
Návštěva předškoláků v 1. třídě
Návštěva školy Boženy Němcové, Riegrova…
Sportovně – turistický den

Škola v přírode

Červen

Mezinárodní den dětí Sami sobě
Školní výlet
Slavnostní ukončení školního roku s účastí starosty a předsedy Rady školy a Klubu rodičů
Ukončení celoročního projektu, vyhodnocení soutěží a sběru

 

Pravidelně po celý školní rok probíhá celoroční projekt VODA
Další krátkodobé projekty – Cesta kolem světa, Vánoce, Čteme dětem a s dětmi, Dopravní výchova.
Žáci i učitelé se zapojí do vyhlášených soutěží a účastní se kulturních a vzdělávacích akcí dle nabídky a zájmů.
Nebude chybět ani kontakt s kamarády a kolegy s okolních škol.
Akce školy budou aktualizovány a upřesněny v měsíčních plánech práce, případně doplněny a upraveny.

 

Svátky

1. leden
8. květen
5. červenec
6. červenec
28. září
28. říjen
17. listopad

 Den obnovy samostatného českého státu

Den vítězství
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
Den upálení Mistra Jana Husa
Den české státnosti
Den vzniku samostatného československého státu
Den boje za svobodu a demokracii